پرینت

اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ريال برای بهسازی، نوسازی سردهنه ها، چشمه ها و استخرهای ذخیره آب

on .

 

احمدعلی مقیمی در نامه ای به دکتر خلیلیان وزیر جهاد و کشاورزی، در خواست اعتبار 100 میلیارد ريالی برای بهسازی و نوسازی سردهنه ها، چشمه ها و استخرهای ذخیره آب داشت.

 

مقیمی با اشاره به وجود 980 کیلومتر کانال زراعی برای آب بندانها برای استفاده دومنظوره کشت شالی و پرورش ماهی و عدم بضاعت مالی، از وزیر محترم درخواست اختصاص مبلغ 100 میلیار ريال برای اجرای این پروژه ها را کرد که وزیر محترم با موافقت، دستور دادند تا از تسهیلات طرح توسعه اقدام گردد.

 

تصویر نامه: