پرینت

با دستور وزیر، یک دستگاه خودروی پیکاپ به اداره جهاد و کشاورزی شهرستان بهشهر تعلق گرفت

on .

 

بنا به درخواست دکتر مقیمی، نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، دکتر خلیلیان وزیر محترم جهاد و کشاورزی، یک دستگاه خودروی پیکاپ را در اختیار جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر قرار دادند.

 

دکتر مقیمی با توصیف شرایط و کوهستانی بودن منطقه و فرسوده بودن ماشین آلات درخواست 2 دستگاه خودروی پیکاپ برای اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر کرده که دکتر خلیلیان وزیر محترم جهاد و کشاورزی با یکدستگاه خودروی مذکور موافقت کردند.

 

تصویر نامه: