پرینت

نامه به رئیس جمهور در خصوص سد گلورد

on .


احمدعلی مقیمی طی درخواستی از دکتر احمدی نژاد، خواستار لحاظ نمودن پروژه سد گلورد در ردیف طرح های مهر ماندگار شد.
در این درخواست مقیمی ضمن اشاره به حضور مشاوران 5 استان در مازندران جهت بررسی انتقال آب دریای خزر به دیگر استانها، و با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در خصوص اتمام این پروژه ، خواستار قرار گرفتن این پروژه ملی در ردیف طرح های مهر ماندگار شد.