پرینت

آقای دکتر روحانی، گمـان نمی کردیم!!

on .

 

آقای دکتر روحانی، گمـان نمی کردیم!!

دکتر مقیمی از ارسال نامه ای مکتوب به رئیس جمهور با امضای اعضاء مجمع نمایندگان مازندران خبر داد.

 

 

در این نامه که به امضای 7 تن از نمایندگان استان مازندران رسید، اعضای مجمع نمایندگان مازندران خواستار لغو مصوبه اخیر هیئت دولت شدند.

 

در این نامه آمده است: آقای دکتر روحانی باورمان نمی شود که همان دکتر روحانی دیروز هستید که سخنان آنچنانی، تمجید بی مثال، تعریف بی بدیل از مردم مازندران می کرد. شما از دیدار با مردم مازندران در زمان تبلیغات انتخاباتی به عنوان نقطه پرواز و امیدواری نام بردید و اکنون و کمتر از یک سال از آن حادثه، پاسخ محبت های مردم مازندران را با الحاق بخشی از سرزمینشان به استان دیگر داده اید؟

 

در ادامه آورده شده: آیا می دانید برای اجرای مصوبه اخیر نیازمند عبور از دریا و یا هوا می باشید و تنها راه خشکی، گذشت از روستای راغمرز بهشهر می باشد؟ به نظرتان این امر امکان پذیر است و مردم این منطقه اجازه خواهند داد؟

 

اعضای مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به الزام کار کاشناسی در خصوص مصوبات هیئت دولت بیان کردند: پاسخ محبتهای مردم مازندران را اینگونه ندهید چراکه شما برای ادامه کار به این مردم باوفـا نیازمندید.

 

تصویر مکاتبه:

 

آقای دکتر روحانی، گمـان نمی کردیم!!