پرینت

زيباترين جلوه تعبد

 

زيباترين جلوه تعبد

آنان در عرفات به مرحله شناخت رسيده، در مشعر به اوج آگاهي و شعور دست يافته و در منا به قرباني نفس رفته و در كعبه دلها به هرچه غير خدايي است "نه" مي‌گويند. حج كه مانور و نمايش قدرت عظيم اسلام وتجلي امت واحده اسلامي است با عيد قربان به مرحله پاياني خود مي‌رسد. در واقع عيد قربان عيد رهايي از تعلقات دنيوي است. عيد قربان روز قرباني "عزيزان" در آستانِ "عزيزترين" است. عيد سر سپردگي و بندگي، عيد دلهايي كه به قرب الهي رسيده‌اند و روز پيروزي "وظيفه" بر "غريزه" است.
 

كنگره عظيم حج به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود و زائران بيت‌الله الحرام لبيك گويان لرزه بر اندام طاغوت‌ها و كفر جهاني مي‌اندازند.

آنان در عرفات به مرحله شناخت رسيده، در مشعر به اوج آگاهي و شعور دست يافته و در منا به قرباني نفس رفته و در كعبه دلها به هرچه غير خدايي است "نه" مي‌گويند. حج كه مانور و نمايش قدرت عظيم اسلام وتجلي امت واحده اسلامي است با عيد قربان به مرحله پاياني خود مي‌رسد. در واقع عيد قربان عيد رهايي از تعلقات دنيوي است. عيد قربان روز قرباني "عزيزان" در آستانِ "عزيزترين" است. عيد سر سپردگي و بندگي، عيد دلهايي كه به قرب الهي رسيده‌اند و روز پيروزي "وظيفه" بر "غريزه" است.

زائران خانه خدا دراين روز حب نفس و وابستگي‌هاي دنيوي را قرباني مي‌كنند تا سبكبال به مقام بندگي واصل شوند. زائران حرم امن الهي دراين روز ابتدا به رمي جمرات رفته و با سنگسار شياطين كوچك و بزرگ، خود را براي نبرد دائمي با نماد واقعي شيطان بزرگ يعني استكبار جهاني آماده مي‌كنند.‏

در حقيقت عيد قربان زيباترين جلوه تعبد، روز تقرب به خدا در سايه عبوديت و بندگي، انزجار از شياطين و تسليم محض در برابر حق و رسيدن به مقام "رضا" و "تسليم" است. به قول لسان الغيب: ‏

در دايره قسمت، ما نقطه تسليميم

لطف آنچه تو انديشي، حكم آنچه تو فرمايي

زائران خانه يار در اين روز، نفس خويش را در قربانگاه عشق ذبح مي‌كنند تا آزاد و رها از قيد و بند نفس و وسوسه‌هاي ابليس به طواف كعبه روند. خوشا به حال حجاجي كه به قول شاعر گرانقدر "عطاي رازي" مشمول اين ابيات قرار گيرند:‏

تا بود كعبه و منا و صفا

تا بود مشعر و مقام و حطيم

دشمنت باد همچو بنده اسير

مانده در دست روزگار لئيم