پرینت

سوال از وزیر نیرو در خصوص عدم استفاده از نیروهای کارآمد در مدیریت برق استان

on .