پرینت

سؤال از وزیر کشور در خصوص چگونگی افزایش تعداد نمایندگان

on .

احمدعلی مقیمی در پی سوالی از وزیر کشور خواستار توضیح در خصوص چگونگی توزیع افزایش نمایندگان در استانها از جمله مازندران شد.

مقیمی با اشاره به اصل 64 قانون اساسی که پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود، توضیح در چگونگی توزیع افزایش نمایندگان در استانها را خواستار شد.

متن طرح سوال به شرح زیر می باشد: