پرینت

طرح سوال از وزیر امور خارجه در خصوص دیدارهای خانم اشتون

on .