پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملکرد ضعیف مدیرکل آموزش و پرورش مازندران

on .

 

احمدعلی مقیمی در تذکری کتبی به وزیر محترم آموزش و پرورش نظارت جدیی بر عملکرد مدیریت آموزش و پرورش استان مازندران را متذکر شد.

 

در این نامه که به امضای دیگر اعضای مجمع نمایندگان مازندران رسید، نمایندگان، مدیریت استان را در تحقق سند چشم انداز آموزش و پرورش صعیف دانستند و نظارت جدی بر عملکرد وی را به وزیر آموزش و پرورش متذکر شدند.

 

تصویر تذکر:

 

تذکر دکتر مقیمی به وزیر آموزش و پرورش در خصوص عملکرد ضعیف مدیرکل آموزش و پرورش مازندران