پرینت

تذکر به وزیر صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی در خصوص خرید تضمینی مرکبات

on .