پرینت

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص خرید مرغ

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر جهاد کشاورزی خواستار خرید مرغ از مرغداران مازندرانی توسط پشتیبانی دام شد.

 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورشکستگی مرغداران مازندرانی به دلیل عدم خرید پشتیبانی دام در دوره قبل و همچنین عدم خرید در دروه کنونی به دلیل وجود ویروس در چند کانون یک شهرستان، خواستار خرید مرغ مرغداران شهرستانی توسط واحد پشتیبانی دام شد.

 

تصویر تذکر: