پرینت

دکتر مقیمی در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار ارائه فکت‌شیت ایرانی شد

on .

 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به دکتر ظریف وزیر امورخارجه خواستار ارائه فکت‌شیت ایرانی بر روی سایت وزارت امورخارجه شد.

 

دکتر مقیمی در این تذکر با اشاره به ارائه فکت‌شیت در سایت وزارت امورخارجه و وجود ابهامات، خواستار ارائه فکت‌شیت ایرانی بر روی سایت وزارت امورخارجه شد.

 

تصویر تذکر:

دکتر مقیمی در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار ارائه فکت‌شیت ایرانی شد