پرینت

تذکر به وزیر صنعت، معدن، تجارت در خصوص توجه به زیرساختهای شهرک های صنعتی

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری به وزیر صنعت، معدن، تجارت خواستار توجه جدی به زیرساختهای شهرک های صنعتی شد.

 

مقیمی در این تذکر با اشاره به محرومیت منطقه شرق مازندران، خواستار توجه بیشتر به زیرساختهای شهرک های صنعتی خصوصا اتصال به خط راه آهن شد تا موجب ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه شود.

 

تصویر تذکر: