پرینت

تذکر به رئیس جمهور در خصوص استفاده از برنج ایرانی در سبد کالا

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، خواستار استفاده از برنج ایرانی در سبد کالای حمایتی شد.

 

دکتر مقیمی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی و مشکلات فراوان کشاورزان عزیز، از دکتر روحانی درخواست کرد تا با قرار دادن برنج ایرانی در سبد کالا از از این قشر زحمتکش حمایت صورت گیرد.

 

تصویر تذکر: