اگر جای من در خانه ملت بودید، چه کاری را در دستور کاری خود قرار می دادید؟

نظرات و پیشنهادات شما میتواند راهکارهای مفیدی برای من باشد

 

لطفا جهت دریافت پاسخ: پست الکترونیکی صحیح و یا شماره تماس خود را ذکر نمایید.

اضافه کردن نظر